کجا برم که عطر تو نیوفته توی دست باد کجا برم کجا برم دیگه تورو یادم نیاد

بستن