کنار تخت میخوابم مگر هوا که بند آمد نفس کشیدنت باشم

بستن