کو به کو آمده ام مو به مو آمده ام تار گیسوی تو دیدم سمت او آمده ام

بستن