گفتی از فردا به فکر روزگاری تازه باش ایمان غلامی

بستن