گم کردم خودمو تو چشات آخه من عاشقتم خیلی سادس

بستن